Dynamik i Gruppen

Gruppdynamik är en företeelse som kan vara svår att greppa, men det handlar om hur en grupp fungerar tillsammans. Mer noggrant så beskrivs gruppdynamik som något som handlar om hur vi människor i ett sammanhang kan lösa ett problem tillsammans. Kan också vara att fatta ett beslut i grupp eller när något som kräver samspel mellan de olika människor behöver genomföras. Begreppet är stort och omfattande men det handlar med andra ord om olika processer som sker i en grupp, och dessa processer kan både vara medvetna och omedvetna.

Ett team kan liknas vid ett pussel, och varje teammedlem är en pusselbit. När man är färdig med pusslet och alla bitar hänger ihop så kommer en bild träda fram, och denna bild kan se ut som något helt annat än det man trodde innan man var klar och bara hade varje pusselbit för sig. På samma sätt är det med gruppdynamik, en individ kan uppfattas på ett sätt men tillsammans med de andra i en grupp så kan man uppfatta individerna på ett annat sätt. På ett liknande sätt så kan det också växa fram olika beteendemönster i grupper, och dessa mönster kan vara ovanliga för en individ men som han eller hon med tiden accepterar och sedan utnyttjar.

Om en grupp har en bra dynamik så innebär detta att gruppen har det bra tillsammans, och det är denna kreation som är viktig för att dra igång kreativa processer, som skapar en gemenskap och som gör att gruppen kan jobba tillsammans med varanda. Ett välfungerande team gör det lättare för varje enskild individ att tänka själv samt att agera självständigt. Dessutom kan en välfungerande sammansättning av människor också nyttja alla de resurser som man har. Detta innebär att allas kunskaper och erfarenheter kommer till nytta och kan användas optimalt.

För att förbättra dynamiken i gruppen så är det viktigt att alla i teamet lär känna varandra för att sedan kunna jobba upp ett förtroende gentemot varandra. Det finns mycket som man kan göra för att utveckla dynamiken, men dialogen är direkt avgörande för att lyckas. En effektiv, produktiv kommunikation är återigen viktigt för att gruppen ska fungera på bästa möjliga sätt. Alla i gruppen måste förstå varandra på bästa sätt, och därutöver måste man också ha en gemensam målsättning och tydliga ramar.

Vi Vågar Tillsammans